Grant na telepracę – a cóż to takiego?

Jeśli w ostatnim czasie nie byłaś aktywna zawodowo, bo zajmowałaś się dzieckiem, a teraz chcesz wrócić na rynek pracy, ale obawiasz się, że pracodawcy niezbyt przychylnie będą patrzeć na młodą matkę, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. W przyszłym tygodniu (a dokładnie 27 maja) wejdzie w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiana jest dosyć istotna z punktu widzenia osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka.

Przede wszystkim wprowadzone zostaną dwie nowe instytucje: grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne. Są one skierowane do bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Zgodnie z nowelizacją, grant przysługuje na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. Grant będzie przyznawany pracodawcy lub przedsiębiorcy ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy ze starostą. Grant przysługuje w kwocie określonej w tej umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Z kolei świadczenie aktywizacyjne przysługuje za zatrudnienie m. in. bezrobotnego rodzica w pełnym wymiarze czasu pracy. Również jest przyznawane pracodawcy lub przedsiębiorcy przez starostę na podstawie umowy. Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  1. 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego, albo
  2. 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego. W pierwszym przypadku ten obowiązek trwa przez okres 6 miesięcy, natomiast w drugim – 9 miesięcy.

Przewidziane w ustawie instytucje, poprzez zmniejszenie kosztów pracy, mogą skutecznie zachęcić pracodawców do zatrudniania kobiet, które mają trudności z powrotem na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz tych, które chciałyby łączyć opiekę nad dzieckiem z pracą zawodową. Jak te rozwiązania będą funkcjonować w praktyce? Czas pokaże…

Nowelizacja wprowadza również ciekawe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia: bony szkoleniowe, bony stażowe, bony na zasiedlenie, bony zatrudnieniowe i refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy. Ale to już temat na inny wpis.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis:

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego