CV – jakich informacji i dokumentów może wymagać potencjalny pracodawca?

Znalazłaś wymarzone ogłoszenie o pracę, zabierasz się za pisanie CV i… właśnie, jakich informacji nie musisz w nim umieszczać, albo raczej co ważniejsze, umieszczenia jakich informacji w CV nie może żądać od Ciebie potencjalny pracodawca.

Kodeks pracy wyraźnie określa, jakich danych osobowych może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Są to:
– imię i nazwisko,
– imiona rodziców,
– data urodzenia,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
– wykształcenie,
– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Z odrębnych przepisów w przypadku określonych stanowisk, czy zawodów może wynikać obowiązek przedstawienia dodatkowych dokumentów, czy informacji, np. zaświadczenia o niekaralności.

Szczegółowo kwestię zakresu informacji, jakie mogą być wymagane od kandydata do pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie z tym rozporządzeniem pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:
– kwestionariusza osobowego,
– świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
– dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
– świadectwa ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
– orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
– innych dokumentów (tylko wtedy, gdy obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów).

Dodatkowo, stosownie do postanowień rozporządzenia, osoba ubiegająca się o zatrudnienie może przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

W CV nie musisz zatem umieszczać zdjęcia, podawać stanu cywilnego, czy informacji odnośnie dzieci. Żądanie przedstawienia tych informacji może być przejawem dyskryminacji, w tym m. in. ze względu na płeć. Wiadomo bowiem, że mając kandydatkę do pracy – młodą kobietę mężatkę pracodawca prawdopodobnie będzie liczył się z możliwością zajścia przez nią w ciążę, co może wpłynąć na jego decyzję o zatrudnieniu. Podobnie ma się sytuacja w przypadku dzieci. Pracodawca rozważając możliwość zatrudnienia kobiety, która ma małe dziecko również może kierować się tą okolicznością przy podejmowaniu decyzji dotyczącej nawiązania stosunku pracy.

To, że nie musisz powyższych informacji zamieszczać w CV nie znaczy, że nie możesz tego zrobić. Dane te muszą być jednak podane dobrowolnie. O dobrowolności nie ma jednak mowy, gdy podanie tych danych jest w jakikolwiek sposób wymuszone, chociażby sugestią o tym, że są „mile widziane”.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis:

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego